SEKRETARIAT OG0LNY CZ. 2

Biuro Stanu Cywilnego nie prowadzi zbyt ożywionej działalności. Rejestruje urodziny, czasem ślub280 lub zgon. Natomiast przyłączone do niego Biuro Spraw Osobowych ma sporo roboty. Liczba urzędników i pracowników Watykanu znacznie przekracza liczbę obywateli i sięga około 4000 osób. Powoduje to liczne problemy, tym bardziej że do liczby pracowników w służbie czynnej należy dodać dość wysoką liczbę emerytów. Obywatele Watykanu korzystają z przywilejów stanowiących często przedmiot zazdrości, na przykład zwolnienia od podatków, ale ich uposażenia i płace są skromne, o wiele niższe aniżeli w państwach uprzemysłowionych. Dzieje się tak, gdyż – w przeciwieństwie do uporczywie podtrzymywanej legendy – Watykan nie jest bogaty. Skromność zarobków staje się niekiedy powodem sporów, a nawet ruchów strajkowych. Dlatego 9 maja 1971 roku powołano Biuro do Spraw Stosunków z Personelem Stolicy Apostolskiej: Officium Rationibus Habendis cum Administris Sanctae Sedis Praepositum…

Watykan posiada system obowiązkowej opieki społecznej. Odpowiedzialny organ (Fundusz Pomocy Zdrowotnej) dysponuje niezależnym budżetem, zasilanym składkami potrącanymi z pensji. Ubezpieczeni korzystają w razie potrzeby z zasiłków rodzinnych i, co jest ważne, z bezpłatnej pomocy lekarskiej i leków. System emerytalny jest analogiczny do systemu państw zachodnich, ale ma jedną niebagatelną przewagę: w chwili przejścia w stan spoczynku emeryt otrzymuje niewielki kapitał, równy wysokości miesięcznej płacy za każdy rok obecności w służbie.