W OBLICZU NOWOCZESNEGO ŚWIATA (1963-1978) CZ. 2

Taka dwuznaczność występowała podczas początkowych obrad soboru. Już 13 października, a więc dwa dni po uroczystej inauguracji, pewien incydent spowodował odmowę przystąpienia przez większość uczestników zgromadzenia do wyborów członków komisji pod pretekstem, że wybór był narzucony przez Kurię. Tydzień później ta sama większość odesłała do komisji schemat na temat źródeł Objawienia, twierdząc, iż obserwatorzy chrześcijańskich wyznań niekatolickich nie mogli wyrazić na ten temat swego zdania. Były to trudne obrady. Widziano, jak kardynał Achille Lienart, biskup Lille (1884-1973), któremu przewodniczący posiedzenia, kardynał Tisserant (1884-1972) siedzący po jego prawej stronie, odmówił przyznania głosu, wyrwał Tisserantowi mikrofon, aby zaprotestować przeciwko narzuconym, jego zdaniem, metodom pracy na soborze. Rozpoczęta 11 października pierwsza sesja soboru zakończyła się 8 grudnia. Podczas tych dwóch miesięcy dyskutowano nad schematami dotyczącymi środków przekazu społecznego, jedności chrześcijan, Kościoła, liturgii.

Druga sesja rozpoczęła się 29 września 1963 roku. W czerwcu tego roku zmarł Jan XXIII. Sobór przyjął 27 listopada schemat w sprawie środków społecznego przekazu, a 4 grudnia konstytucję w sprawie liturgii, uchwaloną olbrzymią większością głosów, poza tym jednak rozpraszał się w nie kończących się dyskusjach na temat schematu o Kościele, a zwłaszcza kolegialności biskupów, prymatu papieskiego, celibatu księży, roli laikatu. Przed zamknięciem sesji, 4 grudnia, poruszono również kwestię ekumenizmu.

Na trzeciej sesji, trwającej od 15 września do 21 listopada 1964 roku, przyjęto 30 września i 20 października konstytucję Lumen Genjium o Kościele, schematy dotyczące ekumenizmu, apostolstwa świeckich, Kościołów wschodnich, wreszcie tak dyskutowany 13 schemat dotyczący Kościoła we współczesnym świecie.

Czwarta i ostatnia sesja, od 14 września do 8 grudnia 1965 roku, była poświęcona wolności religii, wewnętrznej reformie Kościoła, jedności chrześcijan, dialogowi ze światem.