WYODRĘBNIENIE KONEGRACJI RZYMSKICH – KONTYNUACJA

KONGREGACJA EWANGELIZACJI NARODÓW (ROZKRZEWIANIA WIARY) jest bezsprzecznie najważniejsza ze wszystkich zarówno ze względu na złożoność obowiązków, które do niej należą, jak i ze względu na zakres środków, którymi dysponuje.

Zadanie tej kongregacji zostało określone w jej dawnej nazwie Propaganda Fide (Rozkrzewianie Wiary). Ma ona za zadanie kierowanie i koordynację apostolatu misyjnego na całym świecie. Ma wyłączne kompetencje we wszystkich regionach uważanych za kraje misyjne, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Kongregacji Nauki Wiary i Kongregacji Wychowania Katolickiego oraz z wyjątkiem sądownictwa.

Kongregacja inspiruje, kieruje lub kontroluje pewną liczbę organów pomocniczych. Są to:

– Komisja Teologii, duchowości i animacji misyjnej,

– Komisja Rewizyjna, sprawująca kontrolę nad konferencjami episkopatów, konstytucjami, statutami (regulaminami) instytutów zakonnych i seminariów zależnych od Kongregacji Ewangelizacji Narodów,

– Duszpasterska Komisja Studiów, opracowująca duszpasterskie zasady i metody działalności i współpracy misyjnej,

– Komisja Katechezy i Katechistów, zajmująca się sprawami ich kształcenia i metod nauczania wiary,

– Najwyższy Komitet Papieskich Dzieł Misyjnych,

– Rada Wyższa Papieskich Dzieł Misyjnych Rozkrzewiania Wiary,

– Rada Wyższa Papieskich Dzieł Misyjnych Sw. Piotra Apostoła, zajmująca się seminariami rodzimymi (autochtonicznymi),

– Rada Wyższa Unii Misyjnej Duchowieństwa,

– Rada Wyższa Papieskiego Dzieła Dziecięctwa,

– Międzynarodowa Agencja Prasowa ,,Fides”.

Papieskie dzieła misyjne, które często powstawały z inicjatywy prywatnej256, odgrywają dużą rolę w całości działalności Kongregacji, wnoszą poważny wkład finansowy, pozwalający na liczne przedsięwzięcia w krajach misyjnych.

Kongregacja wydaje sześć publikacji periodycznych. została ustanowiona w 1975 roku257 z połączenia Kongregacji Sakramentów i Kongregacji Kultu Bożego, stąd jej podwójne zadanie: czuwanie nad przestrzeganiem zasad dyscypliny udzielania sakramentów, a zwłaszcza sakramentu małżeństwa i kapłaństwa, oraz nad zapewnieniem dyscypliny w sprawach liturgicznych.

KONGREGACJA SPRAW KANONIZACYJNYCH dokonuje badań – na ogół bardzo długotrwałych, niekiedy trwających kilka stuleci – tytułów i zasług osób, których cnoty i cuda wydają się uzasadniać zaliczenie ich w poczet świętych. Kongregacja bada skrupulatnie każdą sprawę, zbierając dowody, badając pisma, orzekając o heroiczności cnót i autentyczności cudów. Posiada do swej dyspozycji dział historyczno-hagiograficzny.

KONGREGACJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO zajmuje się trzema sprawami: seminariów, uniwersytetów i po- zaakademickich zakładów naukowych. Spoczywa na niej obowiązek obserwowania, oceny oraz korygowania życia seminariów, uniwersytetów, wyższych zakładów katolickich, kolegiów oraz diecezjalnych szkół parafialnych w sprawach nauczania, dyscypliny i administracji.

Kongregacja sprawuje bezpośredni nadzór nad 47 uniwersytetami katolickimi i 55 wydziałami teologii i nauk kościelnych oraz nadzór pośredni nad około 600 zakładami szkolnictwa wyższego (uniwersytetami, samodzielnymi wydziałami, kolegiami uniwersyteckimi oraz wyspecjalizowanymi szkołami wyższymi). Kongregacji podlega Papieskie Dzieło Powołań Kapłańskich utworzone przez Piusa XII w 1941 roku.