TRYBUNAŁY

W przemówieniu wygłoszonym 17 sierpnia 1966 roku Paweł VI mówił o Kościele, że ,,nie może obejść się bez nadania sobie praw”. Prawa te zawarte są w Kodeksie Prawa Kanonicznego, ogłoszonym przez Benedykta XV w 1917 roku258, znajdują- cym się obecnie w stadium nowelizacji', którego 2414 kanonów dotyczy kolejno praw ogólnych, prawa osobowego i rzeczowego, prawa procesowego i karnego. Trybunały kościelne mają za zadanie stać na straży poszanowania praw Kościoła. PENITENCJARIA APOSTOLSKA rozstrzyga w zakresie wewnętrznym sprawy dotyczące sumienia.

(SYGNATURA APOSTOLSKA) jest zarazem sądem kasacyjnym oraz Radą Stanu, dlatego posiada dwie sekcje. Pierwsza rozstrzyga sprawy dotyczące właściwości sądów oraz zasadności orzeczeń i wyroków oraz czuwa nad właściwym wymiarem sprawiedliwości w Kościele: druga rozpoznaje sprawy w postępowaniu spornym dotyczące sporów kompetencyjnych oraz odwołania od decyzji administracji kościelnej, a nawet Kurii Rzymskiej.

ROTA RZYMSKA jest sądem apelacyjnym. Rozpoznaje odwołania od wyroków wydanych przez sądy kościelne. Chociaż jej kompetencje rozciągają się na wszystkie sprawy, Rota Rzymska jest przede wszystkim sądem rozpoznającym apelacje w sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa259.

Rota Rzymska posiada własny zakład nauczania, w którym kształcą się sędziowie, promotorzy, obrońcy – można ich porównać z prokuratorami i komisarzami rządowymi – oraz adwokaci Roty.