CO PODLEGA SUBSTYTUTOWI?

Obecnie – Rada do Spraw Publicznych Kościoła (przyp. red.). międzynarodowych: wreszcie – po śmierci papieża zastępuje sekretarza stanu, którego obowiązki wtedy ustają. Do tych różnych zadań substytuta dochodzą jeszcze obowiązki związane z urzędową korespondencją papieską, której objętość ciągle wzrasta – przeciętnie 400 listów dziennie – oraz przygotowanie pewnych dokumentów i decyzji, nad których wykonaniem czuwa on osobiście, a także rozmaitych przemówień papieża, na przykład wygłaszanych z okazji wizyty szefa państwa lub złożenia listów uwierzytelniających przez nowego ambasadora.

Wypełniając wszystkie te zadania substytut ma do dyspozycji międzynarodowy personel, rekrutujący się w przeważnej części z kleru świeckiego i zakonnego, a również z osób świeckich246. Substytutowi podlegają między innymi:

– sekcje językowe (niemiecka, angielska, hiszpańska, francuska, włoska, portugalska), które obsługują różnojęzyczną korespondencję i dokonują jej przekładu:

– dawna Kancelaria Apostolska, zniesiona w 1973 roku247: na urzędzie tym, który przechowuje pieczęcie, ciąży obowiązek redagowania w języku łacińskim dokumentów urzędowych:

– urząd pism papieskich:

– sekcja szyfrów:

– biuro informacji, które przegląda depesze i prasę z całego świata, dokonując ich streszczeń dla papieża i sekretarza stanu oraz różnych osobistości Kurii, które powinny się z nimi zapoznać, a także dla papieskich przedstawicielstw dyplomatycznych:

– wydział protokolarny:

– wydział ceremonii i odznaczeń papieskich:

– archiwa.

Do służb tych dochodzą Główny Urząd Statystyczny Kościoła, dyrekcja „Acta Apostolicae Sedis”, które są organem urzędowym Stolicy Apostolskiej oraz dyrekcja „Annuario pontificio”, czyli „Rocznika papieskiego”.

Istnienie obarczonego licznymi obowiązkami urzędu substytuta nie zmniejsza obowiązków sekretarza stanu, a raczej je uzupełnia, pozwalając temu ostatniemu poświęcić się własnym zadaniom. Jako pierwszy współpracownik papieża kardynał sekretarz stanu koordynuje pracę różnych organów Kurii, zwołując na narady co sześć tygodni prefektów kongregacji. Reprezentuje on Stolicę Apostolską w rokowaniach dyplomatycznych. Stoi ponadto na czele Administracji Państwa Watykańskiego oraz przewodniczy Komisji Papieskiej do Spraw Państwa Miasta Watykańskiego. Zadania Kancelarii przekazano Papieskiemu Sekretariatowi Stanu (przyp. red.).