WYODRĘBNIENIE KONEGRACJI RZYMSKICH

KONGREGACJA NAUKI (DOKTRYNY) WIARY ma za zadanie obronę wiary i moralności katolickiej. Bada ona nowe doktryny i ocenia je. Przedstawiane są jej do oceny także prace naukowe. Posiada również kompetencje dyscyplinarne w niektórych dziedzinach. Do Kongregacji tej włączona jest Międzynarodowa Komisja Teologiczna oraz Papieska Komisja Biblijna.

KONGREGACJA BISKUPÓW ma za zadanie badanie wszelkich kwestii dotyczących biskupów i diecezji z wyjątkiem tych, które należą do kompetencji Kongregacji Kościołów Wschodnich oraz do Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Przygotowuje nominacje biskupów z wyjątkiem nominacji w niektórych krajach, np. Francji, która podlega w tym względzie kompetencji Sekretariatu Stanu. Jest pośrednikiem między konferencjami episkopatów i Kurią, do niej kierowane są co pięć lat raporty o stanie diecezji. Do Kongregacji tej przyłączona jest Papieska Komisja dla Ameryki Łacińskiej oraz Papieska Komisja Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych.

KONGREGACJA KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH sprawuje pieczę nad wszystkimi diecezjami poszczególnych obrządków wschodnich (antiocheńskiego, aleksandryjskiego, bizantyjskiego: w których liczba wiernych zarówno na Wschodzie, jak i w Europie, w Ameryce i w Australii wynosi ponad 12 milionów: najliczniejszymi grupami są Białorusini, Ukraińcy, Rumuni, maronici i malabarowie.

Do Kongregacji tej należą Papieski Instytut Studiów Wschodnich, Instytut św. Jana z Damaszku przeznaczony dla księży obrządków wschodnich kontynuujących studia w Rzymie oraz 5 kolegiów: dla Ormian, Etiopczyków, Greków, Rosjan i Ukraińców,

KONGREGACJA DUCHOWIEŃSTWA ma potrójne zadanie: czuwanie nad świątobliwością życia i dyscypliną duchownych, kontrola i pobudzanie działalności katechetycznej, to znaczy religijnego wychowania chrześcijan – dorosłych, młodzieży i dzieci, oraz śledzenie problemów związanych z życiem materialnym duchowieństwa i zarządzaniem dobrami kościelnymi.

KONGREGACJA ZAKONOW I INSTYTUTÓW ŚWIECKICH sprawuje jurysdykcję nad wszystkimi zakonnikami i zakonnicami zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Kongregacja ta eryguje, przekształca lub znosi zakony i zgromadzenia, czuwa nad ich dyscypliną, interweniuje w sprawach wychowania, stu-

Maronici – ugrupowanie religijne chrześcijan powstałe w VI wieku i do dziś istniejące w Syrii, Libanie, Palestynie, Egipcie i na Cyprze. W liturgii utrzymali pierwotny obrządek, tak zwany maronicki, z językiem liturgicznym aramejskim i arabskim. Liczą około 1 miliona wyznawców, głównie na Bliskim Wschodzie oraz w Ameryce Południowej i Północnej.

Malabarowie – ugrupowanie religijne chrześcijan na Wybrzeżu Malabarskim (południowo-wschodnie Indie nad zatoka Oman) (przyp. red.). diów, praw i przywilejów, własności dóbr. Posiada kompetencje w sprawach zmiany statusu osobowego zakonników, na przykład dyspensy lub zwolnienia od ślubów zakonnych.