STANOWISKO KARDYNAŁA

Stanowisko kardynała jest godnością i to godnością dokładnie określoną jako „wybitna”, ten, komu została nadana, nie ma jednak żadnych uprawnień do udzielania święceń kapłańskich. Stosunkowo do niedawna kardynałowie mogli być zwykłymi duchownymi, a nawet do 1917 roku w ogóle nie być kapłanami, jak kardynał Giacomo Antonelli, sekretarz stanu Piusa IX. Utrata kapelusza kardynalskiego wskutek dymisji lub z innych powodów przywraca osobę pozbawioną tytułu na poprzednie stanowisko. W ten sposób za pontyfikatu Piusa XI kardynał Billot stał się ponownie wielebnym ojcem Billot z .Towarzystwa Jezusowego231. Godność kardynalska jest bowiem stanem przynależności do diecezji rzymskiej. Każdy duchowny jest „inkardyno- wany”, włączony do jakiejś diecezji. Inkardnacja jest czynnością prawną, za pośrednictwem której biskup wciela osobę duchowną do oznaczonej diecezji. Poczynając od chwili inkar- dynacji osoba duchowna podlega biskupowi, winna jest mu posłuszeństwo i otrzymuje od niego duszpasterską misję, którą musi wykonywać: otrzymuje od niego również pomoc, wsparcie i środki do życia. Wyniesienie do godności kardynała pociąga za sobą włączenie posiadacza tego tytułu do diecezji rzymskiej: kardynał jest przede wszystkim duchownym inkardynowanym, czyli wcielonym – stąd nazwa – do diecezji rzymskiej.

Jako członkowie duchowieństwa rzymskiego są kardynałowie bądź zwierzchnikami jednej z siedmiu tytularnych diecezji podmiejskich – Albano, Ostii, Palestriny, Porto-Santa Rufiny, Frascati, Sabiny-Poggio Mirteto, Velletri232 – bądź zwierzchnikami tytularnego kościoła lub diakonii w Rzymie. Fakt, że kardynał- -arcybiskup Baltimore jest tytularnym zwierzchnikiem kościoła Sw. Klemensa lub że biskup z Wysp Samoa, również kardynał, otrzymał kościół Sw. Onufrego w Rzymie, jest swego rodzaju fikcją prawną. Ale związek kardynała rezydującego na stałe na antypodach z jego rzymskim tytułem jest bardziej rzeczywisty i ściślejszy, niż można by sądzić. Dlatego właśnie członkowie Świętego Kolegium rujnowali się, aby odrestaurować kościół w Rzymie, który jest ich ,,tytularnym’1 kościołem.