UTWORZENIE PAPIESKIEJ KOMISJI

Dwie encykliki zasługują na szczególną uwagę. W Populorum progiessio z 26 marca 1967 roku, zapowiadającej utworzenie Papieskiej Komisji ,,Iustitia et Pax”, Paweł VI zwracał uwagę na zachwianie społeczno-ekonomicznej równowagi w świecie: ,,Ludy cierpiące głód kierują dramatyczne wezwanie do ludów żyjących w dostatku. Ten krzyk udręki wstrząsa Kościołem i wzywa wszystkich oraz każdego z osobna, aby z miłością odpowiedzieli na wołanie swych braci”224. W Humanae vitae, ogłoszonej 25 lipca 1968 roku, Paweł VI przypominał i precyzował stałą doktrynę Kościoła w sprawie płodzenia dzieci jako celu małżeństwa, wyłączającym środki służące w jakikolwiek sposób do ograniczania urodzeń. Encyklika ta miała duży oddźwięk w świecie, w którym szerzą się idee swobody i pobłażliwości seksualnej. W liście apostolskim Octogésima adveniens z 14 maja 1971 roku z okazji 80 rocznicy ogłoszenia encykliki Rerum novarum papież zamierzał ,.podjąć na nowo” i „kontynuować nauczanie” swoich poprzedników, Leona XIII (fieram novarum), Piusa XI (Quadragesimo anno), Jana XXIII (Mater et Magistra), na temat kwestii społecznej, ogłaszając „normy i zalecenia, których wymagają potrzeby zmieniającego się ustawicznie świata”225, poruszając „nowe problemy społeczne”, to znaczy urbanizację, wielkie aglomeracje, brak bezpieczeństwa, zerwanie więzów rodzinnych, miejsce kobiety w społeczeństwie, ofiary przemian społecznych, dyskryminacje, prawo do emigracji, środowisko naturalne itd., oraz „prądy umysłowe”. W adhor- tacji apostolskiej Quinqué iam anni z 8 grudnia . 1970 roku, skierowanej do wszystkich biskupów, Paweł VI wzywał, aby potrafili „dostrzegać znaki czasu”226.